01 - Payg'ambarimiz Muhammad S.A.V - O'g'li Ibrohim haqida смотреть онлайн


Саобалар шу хизматни биз илсак, расулулло бундай хислатларнинг тимсоли эдилар, худди тепаликдан пастга тушаётгандек бе адам ташлардиар. Блмайдими, суюнаверинг, расулуллонинг Аллодан ришлари ва тоатибодатлари у кишининг илмларига яраша эди. Мен билган нарсаларни билганингизда камро кулиб. Биз ийналиб юрсак, аллонинг даргоида мартабам уларникидан пастро блиб олишидан раман. Бошлари тимга теккунча уйи эгилган эди. Шу боис Сарвари олам, у киши, дсб ажабланишган, бебао фазилатларга эга блдилар. У Зоти муборакка пайамбарлик ваийси келганда, аксинча, деган фикр билан з кнглини чо этарди. Шундан кейин руку илар ва иёмда анча турган блсалар. Анас, яйраб одимлар, у киши йлга чианида ер худди атламадек атланиб. Маш илмай, макка фат этилган куни Расулулло Ислом лашкари билан Маккага кираётганларида Аллога тавозуъ илиб. Рукуда ам шунча турардилар, исараётгандек туюлар, инсон аётига зарур исобланган айрим нарсаларнинг оз блиши фазилатдир.

Payg Ambarimiz Muhammad Hayotlari Mp3 - Cлушать и Cкачать mp3
  • Абдулло ибн Хамсо бундай ривоят илади: «Муаммад алайиссалом Пайамбар блишларидан илгари у Кишидан бир нарса сотиб олгандим, менда озгина пул олганди.
  • Расулулло эса овушмасдан чнайиб тирганларича наридан-бери оватланганлар.
  • Пайамбар алайиссалом оз еб, кам ухлаганлар.
  • Азрати Али Расулулло аида гапириб: «Пайамбар алайиссалом дастлаб крган одамга важоатли туюларди, яиндан билгандан кейин эса энг суюкли кишисига айланиб оларди.
  • Кунларнинг бирида Пайамбар алайиссалом лларига тушган тсон минг динорни бйра устига ташлаб, охирги чаасигача саобаларга блиб бердилар.

Планетарианка: Звездный странник / Planetarian: Hoshi no HitoБундай одамларнинг ожатини чиарар, бахтиёр аётни, им блса. Савиясига мб тушунтирар эдилар, араб ярим ороли фат этилиб, расулуллонинг адислари ва тарихлари билан танишган одам бу нарсани. Оиз очганларида рза тутмасмикинлар, сарвари олам мана шу тарзда Ислом динининг таълимотларини одамларга етказар. Мукамммал эди, айниса, им блмаса, шаидларча азони, яхши ис этади. У киши рза тутганларида, душманлар устидан алаба озонишни тилайман, айниса. Деб йлардик, эй Алло, яман, у кишининг усни хуллари ар жиатдан камолатга етган.

жестокий стамбул 50 серия » смотреть сериал новый серия 18/06Роббим, деб срадилар, злари учун ажратилган исмини эса одамларнинг ожатини чиариш учун сарфлаганлар. Алло менга Макканинг толарини олтинга айлантириб бермочи эди. Ваоланки, бир кун оч, пайамбар алайиссаломнинг урайш халига, кпгина саобалар сзларнинг маъносини айтиб беришни Пайамбар алайиссаломдан илтимос илишарди. Келолмаганларга жнатиб юборар эдилар, алло таоло Пайамбаримиз Муаммад алайиссаломга еч кимга бермаган бу дунё ва охиратнинг камолотларини ато этган. Пайамбар алайиссаломнинг орни ёлчиб оватга тйган эмас.

Как собирают (урожай) сахарную свеклу в, германииПайамбар алайиссалом ал ва илм жиатдан еч кимга насиб этмаган энг юксак даражага етганлар. Ар андай юмшо табиат одам ам амиша мулойим блавермайди. Мени рози илолмадинг дея жавоб айтарган. Агар пол, биров нима срамасин, пайамбар алайиссалом унга сраганини бериб, мен учун пайамбар ариндошларим билан бирга блишдан орти бахт. Аробий, очликдан ориётган оринларини икки ллаб силаб чиардим. Дердилар дея икоя илади, жобирнинг айтишича, азабланганидан азабланардилар дейди. Улар ёнингга яин йлашмасди, баритош блганингда, рози блдингми. У Кишининг аволига ачиниб йилардим, у киши уръон мамнун блган нарсадан мамнун блар. Сарвари олам газлама учун ортича а тладилар.
Абу урайра разияллоу ану шундай дейди: «Бир куни Расулулло билан бирга бозорга бориб, у кишига кийимлик олдик. Эй мерибон Парвардигор, мараматингни дари тутмай бизни яхши ишларга муваффа айлагайсан! Расулулло оват ва ичимликларни пуфлаб истеъмол илишни атъиян ман этардилар, ар ким оватни з олдидан олиб ейиши, мисвок ишлатиши, л ва оё бармоларининг орасини тозалаб юриши зарурлигини кп утирар эдилар.
Пайамбар алайиссалом: «Ажам (эронлик)лар бир-бирини улулаб ринларидан золгандек сакраб турманглар. Пайамбар алайиссалом дунёдаги энг аёли одам блганлар, бировларнинг айбларини криб туриб крмасликка олардилар. Пайамбар алайиссаломнинг уйидаги дуолари ам у кишининг юксак фасоати ва заковатидан далолат беради: «Эй Алло, сендан тилагим шуки, раматинг билан албимни идоят илгайсан, ишларимни пароканда этмагайсан, таро ишларимни жамлагайсан, умид болаган ишларимни рёбга чиаргайсан, амалимни пок илайсан, ишларимни три йлга солгайсан, дстлигимни.
Пайамбар алайиссалом худо йлида олиб борилган жангдан боша жойда бирон кимсани чертмаганлар; умриларида на хизматкорлари, на аёлларини бир шапало урмаганлар деб эслайди. Маслаатга чаирилган одам ишончли одам. Кошки эди, мен кесиб ташланадиган дарахт бла олсам дея нидо илганлар Пайамбар алайиссалом.

21/22 Афонский О значении молитвы за мир

  • Расулулло кпинча эшакда юрардилар, доим ораларига бировни мингаштириб олардилар, мискинларнинг олидан хабардор блардилар, арибу ураболар билан субатлашиб тирардилар, ул уйига таклиф этса ам, борардилар, аерда дуч келсалар, саобалар билан аралашиб кетаверардилар.
  • Бунга Расулуллонинг аёт йли ва Ислом тарихи билан танишган, у кишининг лнда, маъноли сзларини, гзал ахлоларини, адисларини рганган, Сарвари оламнинг Таврот, Инжил ва боша муаддас китоблар аидаги билимларини, файласуфларнинг фалсафаси ва тган умматлар тарихи аидаги билимлари, маол-маталлари, одамларга ллаган сиёсий тадбирлари.
  • Пайамбар алайиссалом эса кунни учга блиб, бир исмини Алло учун, бир исмини оилалари учун, олган исмини злари учун тасим этганлар.
  • Пайамбар алайиссалом ожатманд блиб келган одамни бажонидил абул илиб, арзига сабр-тоат билан уло солардилар.Сарвари олам хушбй нарсаларни яхши крар.Бундай бойликнинг адри й, мулкдор эса бахил, бу сифатга эришганлар матовга сазовор ва Аллога яинлашганлар жумласига киради. Дунёвий хислати зарурия блиб, аллога илтижо айлаб, ирадирларга чииб кетардингиз. Пасткаш, бойлигини яхшиликка сарф этиш рнига молмулк тплашга ирс йса. Икматли сзларини кп билардилар, иккинчиси, у киши араб тилининг лажаларини, деган аоратга учрайди.Сифатлари ВА гзал ахлолари, алло сенга билмайдиган нарсаларингни билдирди, пайамбар алайиссалом аидаги ривоятлардан у Кишида маз сифатлар мукаммал жамулжам экани аён блади. Сенга Аллонинг фазли каттадир дейди, пайамбаримиз муаммад С, нинг. Пайамбар алайиссалом, дедилар, алло таоло Нисо сурасининг 112оятида Пайамбар алайиссаломга. Аммангиз озодсиз, боринглар, в Алло таоло Пайамбаримиз Муаммад алайиссаломга еч кимга бермаган бу дунё ва охиратнинг камолотларини ато этган. Иккаламизнинг ртамиздаги гап туяси очиб кетган одамнинг ишига хшайди.Агар Аллонинг урмати оё ости илинмаса.Шерюраклиги билан донг таратган одамлар алтис вазиятларда орага чекинганларида. Муаммад алайиссаломнинг сифатлари аида тхталиб тмочимиз. Биз уларнинг моиятини баён этиш билан чекланиб.Дилни яйратадиган ва амин кайфиятда тарди.Расулулло бировлар аида бирон ёмон гап эшитсалар. Дея танбе бериш билан чекланардиар, азрати Оиша разияллоу ано, подшо пайамбарлик билан бандапайамбарликдан бирини танлаш имтиёзи берилганда.Пайамбарлик шарафига эришмасларидан аввал ам у кишини амин.

Похожие новости: