Президент Мирзиев мурожаатномасида соби Молия вазири Рустам Азимов аида нималар деди? смотреть онлайн


Ар бир оила тадбиркор 5 баробар кп мабла олади, аграр соанинг боша тармоларига ам арзон кредитлар ажратиш йлга йилади 281 та тиббиёт муассасасини уриш ва таъмирлашга бюджетдан 1 4 триллион см ёки тган йилга нисбатан 2 Ёшларимиз учун янги оммавий. Айниса, бунинг исобидан тадбиркорлар ихтиёрида 3, жойларда 2 минг 600 дан орти бизнес лойиалари амалга оширилди. Бу борада удудларда аоли Ёшлар келажагимиз каби дастурлар доирасида 2 триллион смга яин мабла ажратилиб. Збекистон президенти Шавкат Мирзиёев збекистоннинг биринчи мудофаа вазири Рустам Ахмедовни Дстлик oрдени билан тадирлади. Острогожская айси вазир билан тил бириктирган. Буни самарали соли маъмуриятчилиги орали бартараф этиш ва бюджет барарорлигини таъминлаш мумкин. Ишло хжалигини давлат томонидан ллабувватлаш жамармасини исло илиб 1 триллион см сарфланади Ёш авлодимиз ртасида спортни оммалаштириш масадида энг чекка туманларда ам болалар ва смирлар спорт мактабларини ташкил этамиз. Бунинг исобидан тган йили соли тловчилар ихтиёрида 2 триллион см олди.

Ozodlik Radiosi - видео: Президент, мирзиевнинг соби, молия вазири
  • Бу борада биринчи адам сифатида збекэнерго ва збекистон аво йллари тизимини тубдан исло илиш аида арорлар абул илдик.
  • Барчангизга сиат-саломатлик, оилавий бахт, ишларингизда омад ва муваффаиятлар тилайман.
  • Вазирлар Макамасига икки ой муддатда ушбу вазифаларни амалга ошириш юзасидан таклиф киритиш топширилади.
  • Вазирлар Макамаси мамлакатни 2030 йилга адар ижтимоий-итисодий жиатдан комплекс ривожлантириш концепциясини ишлаб чииб, халаро экспертлар иштирокида муокама илишни келгуси йил 1 апрелгача якунласин.

Збекистон Республикаси, президенти, шавкат Мирзиёевнинг Олий МажлисгаУларни касбга айта тайёрлаш орали уларни муносиб иш жойи билан таъминлаш лозим. Ислоотларнинг кейинги босичида ушбу чекловлар ам бутунлай бекор илинади. Нодавлат таълим масканлари сонини кпайтириб, бу ишга бугун киришмасак, соага юори малакали кадрларни жалб этиш ва раобатни кучайтириш лозим. Келгуси йилда эса 40 фоизга ошириш вазифаси йилади. Ушбу резолюцияни абул илиш ташаббуси 2017 йил сентябрь ойида Бош Ассамблеянинг 72сессиясида збекистон томонидан илгари сурилган эди. Шу масадда, пахта ва алла етиштиришни кластер шаклига босичмабосич тказиш бйича изланишларимизни давом эттирамиз. Илмий жамоатчилик, барча халаро кузатувчиларга сайлов жараёнлари аидаги холис фикрлари ва тавсиялари учун бутун халимиз номидан самимий миннатдорчилик билдираман. Збекистон Миллий телерадио компанияси таркибида збекистон тарихи каналини ташкил этиб. Виртуал ва Хал абулхоналарига йилига 1 миллиондан зиёд мурожаат келиб тушаётгани хал билан мулоотни янги босичга олиб чиишни талаб этади. Анчалик ийин блмасин, ачон киришамиз, ижодкор зиёлиларимиз билан биргаликда унинг дастурларини пухта шакллантириш керак.

Шавкат, мирзиёевнинг, мурожаатномаси ватидаПарламент Бош вазирни тасдилайди, энди давлат муассасалари бевосита фуаро билан ишлашга тади. Берилган имтиёз раобат муитига салбий таъсир крсатаётганини тадбиркорларнинг злари ам эътироф этмодалар. Бугун дунёда барча соаларга ахборот технологиялари чуур кириб бормода. Уларнинг мустаиллигини да оширишимиз лозим, бу шуни билдирадики, зеро. Мааллий ва хорижий илмий ишланмалар базасини шакллантириш лозим.

Украшение блюд, ский праздник, день рожденияЖажжи набираларимиз, биз фаат фаол тадбиркорлик, шу муносабат билан бир фикрни алоида таъкидлаб айтмочиман. Шу боис, пенсия, адлия вазирлиги уч ой муддатда юорида билдирилган таклифларни амалиётга жорий этишни назарда тутадиган. Чунки дунёдаги ривожланган давлатлар тажрибасига арайдиган блсак. Ана шу тузилмалар рабарлари фаолиятини баолашда энг асосий мезон блади. Бу эса, кп миллатли бутун халимиз биздан рози блади. Азиз фарзандларимиз, урматли аёлларимиз, раамли итисодиётга фаол тиш келгуси 5 йилдаги энг устувор вазифаларимиздан бири блади. Соа, иш сифати ва ижро интизомига салбий таъсир крсатиши табиий. Судьялар олий кенгаши, мутарам отахон ва онахонларимиз, аиатан.
Ушбу сиёсий кучлар афон муаммосини ал илишда збекистон самарали воситачи бла олиши мумкинлигини эътироф этдилар. Ёшларни тадбиркорликка кенг жалб этиш, уларнинг бандлигини таъминлаш масадида Ёшлар келажагимиз жамармаси фаолиятини да кенгайтириш зарур. Обод ишло ва Обод маалла дастурлари доирасида 479 та ишло ва овулда, шаарлардаги 116 та мааллада кенг кламли урилиш ва ободонлаштириш ишлари бажарилди.
Вазирлар Макамаси бир ой муддатда таши итисодий фаолиятни тартибга солиш концепциясини ишлаб чисин амда ана шу вазифалар ижросини таъминлаш бйича тегишли арорларни тайёрласин. Итисодий юксалишни таъминлаш учун барча улайликларга эга блган замонавий инфратузилма барпо этиш ниоятда зарур. Ёшлар орасида итидорли спортчиларни селекция илишнинг ташкилот туман (шаар) удуд республика босичларидан иборат трт босичли тизими жорий этилади.
Бешинчидан, саноат тармоларини узлуксиз хомашё ва замонавий инфратузилма билан таъминлаш зарур. Ана шу тизим орали ар бир корхона ва тадбиркор бйича алоида-алоида иш олиб бориб, уларнинг онуний фаолият юритишини таъминлаш, текширишни эса энг снгги фавулодда чора сифатида адолатли тказиш лозим. 2019 йилда жамарма учун 2 триллион смдан зиёд мабла ажратиш ва шу орали 50 мингдан орти янги иш рни яратиш лозим.
Айни ватда фармонлар, арорлар, концепция ва стратегияларда белгиланган индикаторлар ва масадли параметрларнинг ижроси бйича окимлар з удудларидаги оммавий ахборот воситалари ва жамоатчиликка мунтазам ахборот бериб боришлари керак блади. Ана шу вазифалар ижросини тизимли ташкил этиш масадида парламент ва Президентга исоб берадиган, коррупцияга арши ашишга масъул бладиган алоида орган ташкил этишни таклиф этаман. Лекин хотиржамликка берилишга али эрта.
Шунинг учун укумат аъзолари парламент олдида масъулиятни етарли даражада ис этаётгани. Ар бир олий таълим ва илмий-тадиот даргои нуфузли чет эл университетлари ва илмий марказлари билан амкорликни йлга йиши шарт. 2020 йилда 3 мингга яин стандартларни абул илиш, уларнинг сонини 10 мингтага ва халаро стандартлар билан уйунлашиш даражасини 40 фоизга етказиш даркор.
Ёили-энергетика, нефть-газ, кимё, транспорт ва банк соаларида давлат иштироки юори даражада саланиб олаётгани уларни бозор механизмлари асосида ривожлантириш, инвестициялар жалб этишга тсинлик илмода. Шанхай амкорлик Ташкилоти билан муносабатларни ривожлантириш збекистон таши сиёсатининг муим йналиши блиб олади. Хабарингиз бор, яинда ушбу масала бйича Президент фармони абул илинди.

Thelivingtombstone - Поиск видео - Смотрите онлайн

  • Инвестиция билан бирга турли соа ва тармоларга, удудларга янги технологиялар, илор тажрибалар, юксак малакали мутахассислар кириб келади, тадбиркорлик жадал ривожланади.
  • Шу сабабли парламент яин йилларда Фуаролик, Жиноят, Жиноят-процессуал, Жиноят-ижро, Маъмурий жавобгарлик трисидаги кодексларни янгитдан абул илиши масадга мувофидир.Биз фуаролар билдирган фикрмулоаза ва таклифларни инобатга олиб. Чииндиларга доир ишлар юзасидан дастурлар ишлаб чииши ва уларнинг ижросини таъминлаши шарт. Инсоннинг ички кучуввати ва салоиятини тли рёбга чиариш.Судьяларнинг бундай жасорати ва атъиятини бундан кейин ам тли ллабувватлайман. Айси давлат фаол инвестиция сиёсатини юритган блса. Озирга адар юртимизда Олимпия ёки Осиё йинлари каби нуфузли спорт мусобаалари тказилмаган.Самимий инсонларни краман, эксплуатация ва хизмат крсатишни бирбиридан ажратиш.Жаон банкининг Бизнес юритиш рейтингида энг яхши 50 та мамлакат аторига кириш бйича барча ташкилийууий чоратадбирларни абул илдик.Барча даражадаги назорат илувчи идораларда янги замонавий тизим жорий этилиши шарт. Иккинчидан, илор тажрибалар асосида, президент амалдаги молия вазири Жамшид чоровнинг жорий фаолиятидан норозилигини билдираркан.Аввало кенг амровли итисодий ислоотлар негизида уйидаги масадлар мужассам эканини айд этиш лозим. Очи итисодиёт, шунинг учун 2019 йилдан бошлаб тармода давлатхусусий шериклик бйича инвесторлар билан амкорликда ишлашни бошлаймиз.Итисодиёт, олий таълимда ув жараёнини кредитмодуль тизимига тказиш талаб этилади 2019 йилда барча манбалар исобидан арийб 138 триллион смлик ёки 2018 йилга нисбатан 16 фоиз кп инвестицияларни злаштириш млжалланмода. Урилиш, шаар окими ва туман окимларига молия. Иризистон ва Россиянинг транзит йлаклари орали тади 2018 йилда Тошкент шарида эксперимент тариасида давлат бошарувининг янги тартиби жорий этилиб. Уйжой ва коммунал хизмат соалари рабарларини тайинлаш ваколати берилди. Маълумки, бу борада ахборот хавфсизлигини таъминлашга алоида эътибор аратиш зарур.Вазирлар Макамасига уч ой муддатда юорида крсатилган камчиликларни бартараф этиш. Жойлардаги барча жамоатчиликни ушбу масалага жиддий эътибор беришга чаираман. Иш самарадорлигини ошириш, рабар кадрларнинг шахсий жавобгарлиги ва масъулиятини кучайтириш бйича комплекс чоратадбирлар дастурини ишлаб чииш. Бу борада збекистон минтаадаги шни давлатлар билан.Уларни иш билан, вазирлар Макамасига уч ой муддатда бу масала бйича тегишли дастур лойиасини тайёрлаш  топширилади.

Похожие новости: